Polisvoorwaarden Smartphone

Verzekeraar

Deze verzekering wordt 100% ondertekend door China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd.

Dekkingsbevestiging

Dit bewijs in combinatie met uw polis vormt het bewijs dat u een verzekering hebt afgesloten met ons. Tegen betaling van de premie verklaren wij u te zullen verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden zoals die zijn opgenomen en onderschreven in deze documenten. De Verzekeraar is een Bindend Machtigingscontract aangegaan met QSX Intermediaries B.V. op grond waarvan QSX Intermediaries B.V. deze documenten namens de verzekeraar mag ondertekenen en afgeven.

Getekend door:

            

Willem P. Schuil

Directeur

Coveryou Verzekering B.V.

Gemachtigd ondertekenaar voor China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd.

China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd. is een verzekeringsmaatschappij geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door  zowel de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority. Het bedrijf staat geregistreerd in Engeland en Wales onder  registratienummer 01766035. Geregistreerd kantooradres in Engeland: 2 Finch Lane, London EC3V 3NA.

In Nederland heeft het bedrijf een Branche kantoor gevestigd op het adres: Gebouw Willemswerf, Boompjes 40,  3011 XB Rotterdam.

 1.  Definities

De woorden of zinnen hieronder beschreven hebben de volgende betekenis in de gehele polis.

Ongeval Schade

Plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen aan de Mobiele Telefoon die anderzijds niet specifiek worden uitgesloten van deze polis.

Administratiekantoor:

CoverYou Verzekeringen

Postbus 2213

7420 AE Deventer

Nederland

Telefoon 088-007 1007

E-mail info@coveryou.nl

Website www.coveryou.nl

CoverYou Verzekeringen is geregistreerd bij het AFM onder nummer 12017574.

Eigen risico

Het bedrag dat altijd voor uw eigen rekening komt bij elke individuele claim.

Administratiekosten

Bij het afsluiten van de verzekering vraagt CoverYou Verzekeringen administratiekosten.  De administratiekosten worden ongeacht een jaar- of maandpremie in rekening gebracht, en worden gelijktijdig met de jaarpremie of eerste maandpremie geïncasseerd.

IMEI nummer

Het Internationale Mobiele Telefoon Identiteit Nummer, welke het unieke identificatienummer is dat zal worden gebruikt om uw Mobiele Telefoon te identificeren.

Naaste familie

Uw echtgenoot/echtgenote of partner, kinderen, broers, zussen (allen boven de leeftijd van 16) en ouders die permanent bij u wonen.

Verzekerde Som

De nieuwwaarde van de te verzekeren mobiele telefoon, is de verzekerde som.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding door de verzekeraar voor elke schade zal niet de nieuw waarde van het te verzekeren  toestel overschrijden en is te allen tijde gelimiteerd tot € 1.000,00-. Indien uw mobiele telefoon niet langer beschikbaar is, dan zal de verzekeraar deze vervangen door een mobiele telefoon met de dichtstbijzijnde specificaties. Ongeoorloofde telefoongesprekken, worden tot maximaal € 1.000,00 inclusief BTW vergoed.

Vervangingswaarde

Deze verzekering geeft de mogelijkheid tot één vervanging per verzekeringsjaar van het toestel of reparaties die tezamen niet boven de verzekerde som, i.e. de maximale vergoeding uitkomen.

Indien de mobiele telefoon voor vervanging in aanmerking komt en deze niet kan worden vervangen door een zelfde of volledig gereviseerd toestel, zal het toestel worden vervangen door een vergelijkbaar toestel, met dezelfde specificaties en waarde, met in acht name van de leeftijd en staat van de verzekerde mobiele telefoon.

Ingangsdatum  Verzekeringsperiode

De verzekering hanteert de datum van binnenkomst bij CoverYou  van het aanvraagformulier, dit kan zijn via internet of per post, als aanvangsdatum van de verzekering.

Verzekeringsperiode

De verzekering kent een verzekeringsperiode van één jaar met een mogelijke verlenging voor eenzelfde periode. Wij nemen per e-mail contact met u op en adviseren u eventueel de nieuwe premie en/of voorwaarden. Na uw akkoord verlengen wij de verzekering met dezelfde periode. De maximale verzekeringsperiode is 24 maanden en stopt automatisch na de 24e maand. De verzekering wordt ten minste aangegaan voor 12 maanden. De verzekering kan maandelijks beëindigd worden na het eerste jaar,  met inachtname van een maand opzegtermijn. Indien gewenst kunt u de verzekering afsluiten voor een periode van 2 jaar.

Premie betaling

De premie wordt door CoverYou door middel van een automatische incasso geïnd, premie betalingen kunnen plaatsvinden per jaar of per maand.

De verzekering stopt onmiddellijk indien de verzekeraar uw maandelijkse of jaarlijkse premie niet kan incasseren.

Mobiele telefoon

Uw draagbare mobiele telefoon, exclusief accessoires and car kits, zoals blijkt uit het originele aankoopbewijs.

Aankoopbewijs

Het originele aankoopbewijs afgegeven door de verkoper met daarop de details van de Mobiele Telefoon die is aangeschaft, of vergelijkbare documenten welke bewijzen dat u de eigenaar van de Mobiele Telefoon bent.

Redelijke voorzorgsmaatregelen

Alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht van u om diefstal, onvoorziene gebeurtenissen of stukgaan van uw Mobiele Telefoon te voorkomen.

Geografische dekking

Nederland, waarbij de dekking wordt uitgebreid naar wereldwijde dekking voor een maximale aaneengesloten periode van 90 dagen in één jaar.

Diefstal

De ongeoorloofde en oneerlijke verwijdering of poging tot verwijdering van de Mobiele Telefoon door een ander persoon met de intentie tot permanente ontneming van de Mobiele Telefoon van u of uw naaste familie.

Ongeoorloofde telefoongesprekken

De kosten van telefoongesprekken, berichten of downloads vanaf uw Mobiele Telefoon, terwijl deze nog niet is afgesloten door de netwerk provider in de eerste 24 uur na het ontdekken van de diefstal van uw Mobiele Telefoon onder voorwaarde dat uw diefstal gedekt is.

U/Uw

De persoon (ouder dan 16) of bedrijf die de Mobiele Telefoon verzekering heeft aangeschaft, zoals beschreven in deze poliswaarden.

Verzekeringsbewijs

Bij het aanvragen van de verzekering dient de verzekerde naast de kopie van de factuur of kopie van het abonnementscontract waarop de telefoon met IMEI nummer staat vermeld, ook een foto te sturen. De foto moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Het IMEI nummer staat duidelijk leesbaar in het beeldscherm

CoverYou vraagt eenmaal bij het versturen van de dekkingsbevestiging om bovenstaand bewijsmateriaal, indien deze nog niet in haar bezit is. Mocht de verzekerde dit niet hebben ingestuurd ter bewijs van een goed werkende telefoon, dan wordt schade niet in behandeling genomen.

 1. De verzekering – Basis

Onvoorziene gebeurtenissen zoals vallen, stoten en brandschade. U bent gedekt tegen de kosten van reparatie of vervanging van uw Mobiele Telefoon in het geval van een gedekte gebeurtenis terwijl de Mobiele Telefoon in uw bezit was, of in het bezit van uw  naaste familie gedurende de periode van verzekering. De maximale vergoeding door de verzekeraar in elke individuele schade, per verzekeringsjaar,  zal zijn de vervangingswaarde van de Mobiele Telefoon waarvan de waarde een maximum kan hebben van € 1.000,00 inclusief BTW.

 1. Aanvullende Modules

Module A - Diefstal

Door toevoeging van deze Module bent u verzekert tegen de gevolgen van diefstal van uw toestel. Onder diefstal wordt verstaan:

 • Afname van het toestel onder bedreiging van geweld.
 •  Diefstal van het toestel vanuit huis, auto of andere afgesloten ruimte met achterlating van sporen van braak. Let op: toestel moet uit het zicht opgeborgen zijn of zich bevinden in een locker.

Module B - Waterschade

Door toevoeging van deze Module worden alle vormen van waterschade gedekt. Let op: opzet is uitgesloten.

 1. Specifieke uitsluitingen bij diefstal en onvoorziene gebeurtenissen
 1. Elke diefstal die niet is aangegeven bij de politie, waardoor er geen aangiftenummer beschikbaar is.
 2. Elke diefstal schade die niet binnen 24 uur na ontdekking van diefstal is aangeven bij de lokale politie en netwerk provider.
 3. Diefstal uit elk onbewaakt afgesloten motorvoertuig behalve indien de Mobiele Telefoon compleet uit zicht is opgeborgen in een handschoenenkastje  (alle voertuigen), of de kofferbak van het voertuig (Sedan), onder de hoedenplank (3 deurs en 4x4 voertuigen), of onder de reserveband (stationwagon) zodat gewelddadige en geforceerde binnenkomst moest worden gebruikt. Ook achterlaten van het toestel op het voertuig met als gevolg  vermissing/diefstal van de Mobiele Telefoon is uitgesloten van de dekking.
 4. Diefstal van de Mobiele Telefoon van elke onbewaakte locatie behalve als er braaksporen van een gewelddadige en geforceerde binnenkomst tot de locatie zichtbaar zijn.
 5. Diefstal van de Mobiele Telefoon tijdens gebruik van elke vorm van openbaar vervoer of verblijf in een publieke ruimte anders dan wanneer bedreiging of geweld is gebruikt.
 6. Diefstal van de Mobiele Telefoon tenzij bedreiging of geweld is gebruikt.
 7. Onverklaarbaar verlies  of vermissing van de Mobiele Telefoon, het laten liggen of vergeten van de apparatuur en zakkenrollerij alsmede ontneming, ontfutseling, afname zonder vormen van geweld.
 8. Diefstal van de Mobiele Telefoon terwijl uitgeleend aan elke derde partij anders dan uw naaste familie.
 9. Diefstal van of onvoorziene gebeurtenissen aan onderdelen of accessoires.
 10. Ongeoorloofde telefoongesprekken anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade.
 11. Diefstal van SIM of PCIMA kaarten anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade waarbij de kaart was gestolen tezamen met de Mobiele Telefoon.
 12. Schade aan of het niet functioneren van de Mobiele Telefoon veroorzaakt door of gerelateerd aan een software virus of elke andere niet functionerende software.
 13. Het stukgaan van de Mobiele Telefoon – Spontaan niet functioneren van de telefoon is niet gedekt onder deze polis maar zou minimaal de eerste 24 maanden gedekt moeten zijn door de fabrikant (fabrieksgarantie).
 14. Defect of gebrekkig ontwerp, materiaal of fabricage fouten of latente gebreken.
 15. Kosten van onderhoud, aanpassing of wijziging.
 16. Schaden veroorzaakt door personen die geen onderdeel uitmaken van het gezin.
 17. Tijdens het in onderpand of huur geven, of in bruikleen afstaan van de apparatuur buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden.
 18. Aardbeving, Overstroming, Vulkanische Uitbarstingen en /of andere natuurrampen.
 1. Algemene uitsluitingen
 1. Indien het originele aankoopbewijs van de Mobiele Telefoon niet overlegd kan worden.
 2. Elke Mobiele Telefoon ouder dan 6 maanden op het moment van aangaan van de verzekering zoals bewezen op het originele aankoopbewijs.
 3. Elke schade  waarbij het IMEI nummer van uw Mobiele Telefoon niet vastgesteld kan worden.
 4. Slijtage of geleidelijke achteruitgang van de prestaties van de Mobiele Telefoon.
 5. Kosten die de verzekerde som, gelimiteerd tot € 1.000,00 inclusief BTW overschrijden in geval van een geldige schade (kosten van ongeoorloofde gesprekken uitgesloten).
 6. Cosmetische schade inclusief deuken, krassen, of kreukels (gebruikersschade).
 7. Elke claim voortkomend uit mishandeling, misbruik, verwaarlozing, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de verzekerde.
 8. Alle gemaakte kosten in samenhang met de installatie, verwijdering of daaropvolgende verhuizing van uw Mobiele Telefoon in of uit een motorvoertuig, inclusief elektrisch of mechanisch stukgaan.
 9. Indien de procedure voor schademelding zoals voorgeschreven in deze polis niet wordt gevolgd.
 10. Elke wettelijke aansprakelijkheid, direct of indirect veroorzaakt door, of bijgedragen aan of voortkomend uit:
  1. Ioniserende radioactiviteit of verontreiniging door radioactieve straling veroorzaakt door verbranding van radioactieve brandstof of nucleair afval.
  2.  Radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke zaken van welke explosieve nucleaire samenstelling of onderdeel daarvan.
 11. Elke vermissing of schade of aansprakelijkheid direct of indirect veroorzaakt door of gevolg van oorlog, invasie, vijandige handelingen door andere landen – of er nu oorlog is verklaard of niet – revolutie, rellen, ongeregeldheden, stakingen of politieke oproer.
 12. Alle schaden direct veroorzaakt door drukgolven die worden veroorzaakt door vliegtuigen en andere vliegende objecten die met de snelheid van het geluid gaan of de geluidsbarrière doorbreken.
 13. U bent niet gedekt voor gemaakte kosten die worden veroorzaakt door een gebeurtenis dat leidde tot uw schade, tenzij deze specifiek wordt beschreven in deze polisvoorwaarden.
 14. De schade wordt niet in behandeling genomen indien het dossier niet compleet is en/of de premie niet is voldaan. Het dossier bestaat uit: de dekkingsbevestiging, kopie van de factuur/contract abonnement en de foto van de telefoon.
 1. Algemene voorwaarden

Premiebetaling

Een tijdige premiebetaling maakt onderdeel uit van onze overeenkomst.

Jaarpremie/eenmalige premiebetaling voor een meerderjarig verzekeringsperiode:

Indien wij de premie niet kunnen incasseren, of indien u de premie niet voldoet voor de opgegeven betaaldatum, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Indien wij geen premiegelden van u ontvangen binnen de afgesproken 14 dagen termijn, wordt de dekking van uw verzekering opgeschort en wordt u verzocht de premie alsnog over te maken.

Mocht u binnen deze laatste termijn de premie niet voldoen vervalt uw verzekering per ingangsdatum.      

Maandpremie:

Voldoet u de premie per maand, dan dienen wij de premie maandelijks te kunnen incasseren. Mocht er gestorneerd worden, om welke reden dan ook, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Indien wij geen premiegelden van u ontvangen binnen de afgesproken 14 dagen termijn, wordt de dekking van uw verzekering opgeschort en wordt u verzocht de premie alsnog over te maken.

Mocht u binnen deze laatste termijn de premie niet voldoen vervalt uw verzekering per laatste premievervaldatum.

Beëindiging

Als aanvulling op uw wettelijk recht, kunt u deze verzekering na het eerste jaar maandelijks  opzeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, per brief of per e-mail).

De verzekeraar heeft het recht om deze verzekering op elk moment op te zeggen door ten minste 30 dagen van te voren u hierover te informeren op uw laatst bekende adres. Indien u een jaarlijkse verzekering heeft afgesloten zullen wij de premie pro rato berekenen voor de periode waarin u verzekerd was en het restant van de premie aan u retourneren, dit echter alleen als er geen schade is ingediend tijdens de periode van verzekering. Als er een schade is ingediend gedurende de verzekeringsperiode is er geen recht op premie teruggave.

De verzekering kan alleen worden beëindigd door verzekerde:

 • Onmiddellijk na een totaal verlies van het toestel.
 • Op het moment van verkoop van het toestel, tenzij u een ander toestel opgeeft.
 • Permanente vestiging in het buitenland van de verzekerde.
 • Vervangende apparatuur

Indien u uw Mobiele Telefoon vervangt met een nieuwe Mobiele Telefoon kan de verzekeraar beslissen of de verzekering wordt overgezet, maar hiervoor moet u contact opnemen met CoverYou betreffende de details van de nieuwe Mobiele Telefoon. Een origineel aankoopbewijs dat de details geeft van de nieuwe Mobiele Telefoon moet dit ondersteunen tezamen met een foto van de telefoon met het IMEI nummer in het beeldscherm. De verzekering wordt overgezet op de datum die door de verzekeraar is afgegeven.

Redelijke voorzorgsmaatregelen

U en uw naaste familie zijn verplicht altijd alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Fraude

Iedere frauduleuze claim op deze polis, of ieder geval waarin frauduleuze middelen of apparaten worden gebruikt onder deze polis,  zal leiden tot stopzetting van de dekking. Wij zullen in bepaalde gevallen de politie en/of wetshandhavinginstantie informeren over de omstandigheden van een dergelijke claim. De verzekeraar behoudt het recht om een onderzoek naar uw claim in te stellen, en behoudt zicht het recht om u aansprakelijk te stellen voor de kosten van een onderzoek naar frauduleuze claims onder deze polis.

Schade

In het geval van een schade dat aanleiding kan geven tot een claim, moet u de schadeprocedure volgen die onder sectie 6 staat beschreven.

Indien u een Mobiele Telefoon heeft verzekerd met een vervangingswaarde hoger dan € 1.000,00 inclusief BTW, bent u verantwoordelijk voor de extra kosten boven deze maximale waarde in het geval van een geldige claim dat resulteert in een vervanging.

Eigen risico

Er is een eigen risico van toepassing op deze polis. Het eigen risico wordt bij elke schade cq diefstal in rekening gebracht. Het eigen risico wordt genoemd op de dekkingsbevestiging.

Diefstal

 1. De mogelijke of daadwerkelijke diefstal dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij het Service Punt (zie instructies schade in te dienen) per email.
 2. Indien de apparatuur na een gemelde diefstal dekking door ons is vervangen en de apparatuur toch terecht komt zal deze apparatuur eigendom van de verzekeraar zijn.
 3. U moet, zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking van diefstal, de politie inlichten en een proces verbaal op laten maken. U dient ons het originele proces verbaal te overleggen.

Juridische informatie

Op deze polis is het Nederlands Recht van toepassing.

 1. Schadeprocedure

U moet zo snel mogelijk voldoen aan de volgende voorwaarden om de volledige dekking te genieten. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, zijn wij vrij om uw schade af te wijzen.

In geval van schade moet u zo snel mogelijk CoverYou Verzekeringen hiervan op de hoogte brengen door middel van het invullen van het schade formulier.

U kunt  het schade formulier vinden op www.CoverYou.nl. U dient dit formulier in te vullen volgens de instructies van CoverYou, in alle gevallen binnen 30 dagen na het melden van de schade. Dit formulier dient u samen met alle door CoverYou benodigde documenten te mailen aan schade@coveryou.nl of per post te sturen naar CoverYou Verzekeringen, Postbus 2213, 7420 AE Deventer

De door CoverYou benodigde documenten kunnen zijn:

Eigen risico betaling, indien van toepassing kopie aangifte bij de politie met daarbij aangiftenummer, bewijs van geforceerde en gewelddadige binnenkomst, origineel aankoopbewijs met daarop het IMEI nummer, details aangaande ongeoorloofde telefoongesprekken (indien van toepassing) of elk ander gevraagd document. CoverYou zal uw schade zo snel mogelijk in behandeling nemen en indien uw schade geldig is, de reparatie of vervanging zo snel mogelijk laten uitvoeren.

Belangrijk: indien u of uw naaste familie niet in het bezit is van de Mobiele Telefoon moet u binnen 24 uur na ontdekking van de vermissing contact opnemen met uw netwerk provider om uw Mobiele Telefoon te blokkeren.

Diefstal melding:

U moet de diefstal binnen 24 uur na ontdekking van vermissing melden bij de lokale politie en een aangiftenummer verkrijgen met daarbij een kopie van de aangifte.

Tevens verzoeken wij u foto’s te maken van de aangebrachte schade en deze te mailen onder vermelding van uw schadenummer of polisnummer. De verzekeraar kan ook een factuur opvragen van de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden dat kan dienen ter ondersteuning van het schadedossier.

Melding van onvoorziene gebeurtenissen:

U moet alle onderdelen van uw mobiele telefoon bewaren en retourneren voor inspectie volgens instructies van CoverYou. De Mobiele Telefoon blijft uw verantwoordelijkheid tot deze is ontvangen door de reparateur aangewezen door CoverYou.

Alle schaden:

U moet binnen 48 uur na ontdekking van de schade (indien de schade in het buitenland plaatsvindt, geldt 48 uur na terugkomst in Nederland) contact opnemen met CoverYou.

Total Loss:

Indien uw apparaat niet meer gerepareerd kan worden en wij een vervangend toestel hebben geleverd, is uw defecte apparaat eigendom van de verzekeraar.

Verzendinstructies:

Na uw schademelding van een gedekte schade ontvangt u verzendinstructies. Deze verzendinstructies blijven 2 maanden geldig.

Eigen risico/premie verrekening in geval van schade:

U ontvangt na uw schade melding instructies van CoverYou met betrekking tot de betaling van het eigen risico.

Het volgende is alleen van toepassing op polissen met maandbetalingen:

Voor rekening van verzekerde komt het van toepassing zijnde eigen risico en het verschil tussen de reeds betaalde premie en de nog te ontvangen jaarpremie.

Let op: CoverYou neemt de schade pas in behandeling NA ontvangst  van de premie van het volledige eerste jaar (zowel maand als jaar polissen) en ontvangst eigen risico.

 1. Uw wettelijke recht van beëindiging

U heeft het recht deze verzekering te beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van de dekkingsbevestiging door CoverYou hiervan op de hoogte te brengen, schriftelijk naar

CoverYou Verzekeringen

Postbus 2213

7420 AE Deventer

Nederland

Of per e-mail: info@coveryou.nl

Indien u geen gebruik maakt van het recht op beëindiging binnen de eerste 14 dagen, dan moet u de procedure volgen beschreven in sectie 5.

 1. Registratie persoonsgegevens

Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL te Den Haag, Nederland; (070- 333 85 00).

 1. Klanten Service & Klachten Procedure

CoverYou Verzekeringen B.V. is trots op haar reputatie op het gebied van eerlijke behandeling van haar klanten. Geschillen of misverstanden kunnen echter in een enkel geval voorkomen. Voor al uw vragen of klachten over deze verzekering kunt u zich richten tot:

CoverYou Verzekeringen B.V.

Postbus 2213

7420 AE Deventer

Telefoon: 088-0071007

E-mail: info@coveryou.nl

Voor een snelle afhandeling van uw vraag dient u de gegevens van uw polis en in het bijzonder het op uw dekkingsbevestiging vermelde polisnummer te vermelden.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop een klacht is afgehandeld, kunt u contact opnemen met Kifid

P.O. Box 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon: 070-3338999

Klachten die niet door Kifid  kunnen worden opgelost kunnen worden doorverwezen naar een bevoegd Hof van Justitie van uw keuze in Nederland.

Nadere gegevens worden verstrekt in het desbetreffende stadium van de klachtenprocedure. Deze procedures laten uw wettelijke rechten onverlet.